هنر - قسمت 104

 

-         ... سِنگین رِنگینُ شَقُ شائین، را بریت! انگار کی یه سِو، بَشدِیید رو شُنِتونُ، یِی تُنگِی دِ، هاگیرُفتید دستتون! حِواستون باشه کی اُو نِریزه! ... زری، بُلَن شو، نَشُنِشون دِ!

زری، برخاست و ادای راه رفتن را درآورد.

-         اِی بُبا! اینِم کی شیکِمش بییامده بُلا! کارد بَخوری! ... بَبُر تو، بَبُر تو! ... شائین، شائین!

شکلک درآوردن زری، دخترها را می خنداند. اشرف خانم، با یک تشر، همه را ساکت کرده و ادامه می دهد:  

-          مِجلِس زَنُنِه س. پِس هم مهمُنا، چه آشنا، چه غِریب، رو خُش نَشُن دید! خِنده خِنده کُن، پِذیرایی کنید! کی فِردا معلوم نی، کی هم کی، جایه ( جاری) شه! یا، کی عِروسِ کی شه! خدا را چه دیدِی! شاید همو کی تو اِمشِو، واسِش، چشم و ابرو بییامدی، فِردا، شوخووارِت شه! ... تو همین دو سه رو، واسه چن تاتون، خواسِگار بییامده. پِس وختی کی میگم، ترهیزی نکن، سوسِه نِدُوُن، زیاد نخور و سیرامُنی داشته باش، یه چیزی میدُنم کی میگِم ، ننه جُن! ... (جرعه ای آب، می نوشد) ... اِمشِو، دو سه تا کار بیشتِر نَمُنده: اَووِلیش، بییامدِنِ دُمادِ! ... هر وَخ کی خَوِر دادن کی دُماد، پاشا بَش دِ تو حِیاط، شومام دِ دِورِ مُنیره را هاگیریدُ دسته جمی، اِز پَللِه کُن، سَرزیر شید پائین! ( می خندد) نِ کی یِی دَفِه! آرُم، آرُم! خانوم، خانوم! (همه می خندند) ... گوش هادید! ... بارُن هم آسیه، وایسِن ایننیم، اوننیمِ عِروس! زری و کبرا و شیدا دِ پشت سرشون. بقیه دِ پشت سر اونا. تا پَللِه کُن سِییُم، سَللُنه سَللُنه میریت. اونجا کی بِرسیدید، کُبرا و پُش سریا «قیر هُوِی» بِکِشِن! ... هُی، منیره، یادِت دَرنِره کی خودت عِروسی! نکنه، یِی دَفِه، بِزِنی وِر سیم آخِر و اون وَسِط دِ، قیرُن بِپا کنی! (دخترها می خندند) ... نقل و نِبات کی بیریختِن رو سر عِروس، تو هم، نِریزید! هَمِش، یِق قِرُنیه! ...  بَلید اونای دیگِه پولارو جم کنن. اَصَن، اِنگار نِ اِنگار کی پول بیریختییِن! ... مِن خودِم، پِیِتونِم! ... بعدشِم، نِوبِتِ رقص عِروس دُماد کی شد، شولوغ بازی در نییارید. مِیدُنُ هادید دست اون دوتا ... این اِز اَووِلیش ... جُنم واشتون هاگه، اَمما دُییُمیش ... شاخدار پِلووا کی بییاردِن، جِلِو نَریت! بَلید همونا کی شاما بییاردِن، خودِشون بییارِن تو. دس نَلید وا سینیا! بَلید بِزِنِن، بِرقصِن، مُژدِگُنی هاگیرِن و هام دِلِ خُش، تِشریفِشونو بَبُرِن! ... سِییُم. خُنِواده ی دُماد کی بییامدِن عِروسِشونو بَبُرِن، دِورِ مُنیره را نَلید خالی شِه! دَرنِرید، بِرید خُنه تون کی: عِروسی تموم شد، بَرُفت! ... همه، هم رِ هم، میریم  عِروسُ میرِسُنیمُ وَرمیگِردیم! ... حالا وَخیزید، تا تامشاتون کنم! ... شادی جُن! تو دِ، اگه فِردا نیمیگی کی سُوه اییا، اِز مِهمُناشون، کار میکِشِن، هم صغرا و فاطی، گیسای اینا رو، دُرُس کن! زَنُنِه نِشِه ها!  

شادی «چشم» ی گفت و مشغول کار شد. در حالی که دخترها، سر و لباس یکدیگر را، مرتب می کردند، مرضیه، آه و ناله کنان وارد اتاق شد:

-        یه خورده، کمک هادید کی اِز پا بیفتادِم! ... گیجِیگِم داره میتِرکه!

و جلوی پای بدری خانم، روی زمین نشست:

-        آخ بُبا جُن!

-       خُبه، خُبِه! مِستور بازی دِرنییار! مِجلسو واس کی بَشدی، بییامدی بُلا؟ ...  کی چی؟ ... مِلیحه، کبرا، زَرا، یاللا دِ ... پروانه، جُنِم مرگ شده! بیا اینجا بیبینِم تا! (پروانه، نزدیک شد) مِگِه واشِت نگفتم: واسِت خواسِگار بییامدِه؟ هانیش تا گیساتو بِبافم! بَل کی دَستِم سَبک باشه و بِری و شَرتِا اِز سرِ «کِلب مَدتَقی» کم کنی! ... ننه، بارُنم! زودتِر هم مِهمُنات، بِرِو پائین تا بقیه بِرسِن ... بدری، تو دِ را بیفت.

بارانم، پا به پا کرد. تصمیم داشت، در مورد صنم، با اشرف خانم حرف بزند اما دور و بر او، آن چنان شلوغ بود که این کار، شدنی به نظر نمی رسید. به ناچار، جریان خواستگار مینو را، برای صغرا خانم بازگو کرد.          

-         همیشه، خوش خَبر باشی! 

ادامه دارد ...

 

نکتـه ی خـوانـدنـی

لبخند، عالیترین دارو برای کمبود اعتماد به نفس است! لبخند بزنید!!
جادوی فکر بزرگ/ شوارتز

پراکندگی بازدید کنندگان

آلمان، انگلیس، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، دانمارک، هلند، امارات، عربستان، برزیل، آمریکا، روسیه، ژاپن، پاکستان، اندونزی، مالزی، افغانستان، سوئد، ایرلند، ترکیه، کانادا، مصر، ویتنام، استرالیا، اتریش، لهستان، فنلاند، سوئیس، اوکراین، لوکزامبورگ، بحرین، هند، بلژیک، چین، کره جنوبی، یونان، آرژانتین، آفریقای جنوبی، مکزیک، شیلی، کلمبیا، سنگال، تاجیکستان و ...