نکته هـای خـواندنـی - ماه بهمن

مسخره يا دلقك، ژنده پوشي لاقيد بود كه در جشن هاي ملي ظاهر مي شد و ضمن خواندن تصانيف، نكات اخلاقي را بيان كرده و ثروتمندان  را ريشخند مي كرده است.

                                                                                 (كريم شيره اي اثر حسين نوربخش)

 

كريم شيره اي سر در گوش شاه گذاشت و گفت: شنيدي؟ (سخنران) گفت زن هايي كه در راه بد بيفتند روز قيامت مجبورند فاسق خود را به دوش بكشند ولي خوب، غصه نخور تو آن روز پياده نمي ماني چون خيلي ها هستند كه ترا به دوش خواهند گرفت!  

                                                                                  (كريم شيره اي اثر حسين نوربخش)

 

من مي توانم همه چيز را نفي كنم و منكر شوم غير از اين شكم هميشه حاضر كه بايد بخورد و مي خورد! و من نمي توانم كاري در جهت آبرومند كردن شكل و قيافه ي آن انجام دهم .

                                                                                   (كتاب: غازها چرا چاق نمي شوند!)

 

حاصل تقسيم وزن شما (بر اساس كيلو) بر مجذور قد شما (به متر) = BMI  و اگر BMI  از 27 بالاتر باشد شما چاق هستيد!

                                                                                    (كتاب: غازها چرا چاق نمي شوند!)

 

حكيمي گفت: «كسي پيوسته سستي كند، آرزويش ناكام ماند و كسي كه تمام نيروي خويش به كار برد، مراد حاصل آرد».

                                                                                     ( كشكول شيخ بهائي )

 

عارفي گفت: «سه چيز دل را سختي دهد، خنديدن بدون شگفتي، خوردن بدون گرسنگي، سخن گفتن بدون نياز».

                                                                                      ( كشكول شيخ بهائي )

 

 

يكي از انبياء از خداوند طلب كرد كه زبان مردم از او باز دارد . وحي آمد كه اين خصلت از بهر خويش ننهاده ام! چگونه بهر تو نهم!.

                                                                                      ( كشكول شيخ بهائي )

 

عطار بعد از خوردن ضربه ي شمشير سرباز تاتار بر سرش، گفت:

        در كوي تو رسم سرفرازي اين است                 مستان ترا كمنــد بازي اين است

       با اين همه مرتبـه هيچ نتوانــم گفـت                 شايد كه ترا بنده نوازي اين است

 

فرهاد بعد از بيستون، زد تيشه بر سر ، صبر بين             اشرف هنوز، از بهر او، شرمندگي ها مي برد

                                                                                        (حافظ)

 

منصور خليفه عباسي گفت: از بركات ما بر مسلمانان يكي اين است كه به روزگار ما طاعون از ميان رفته است . يكي از حاضران گفت: از آن رو كه خداوند هرگز طاعون و طاغوت را يك جا جمع نكندو

                                                                                      ( كشكول شيخ بهائي )

 

گفت: دروغ را بگذار، چه زماني كه پنداري به سود توست، ترا زيان رساند و راستي را پيشه كن چه زماني هم كه پنداري زيانت رساند، سودت رساند.

                                                                                       ( كشكول شيخ بهائي )

  پيري از مشايخ عرب را گذر بر قبيله اي افتاد. زني خوش قامت و زيبا ديد، گفت:« مگر ترا شوئي است؟». زن گفت:« مگر ترا خيال خواستگاري است؟». پير گفت:« بلي». زن گفت:« پاره اي از موي سرم سپيد گشته است آنرا پذيري؟». پير اين را شنيد و بازگشت. زن گفت:« درنگ كن! من هنوز بيست ساله نگشته ام. آنچه ترا گفتم از آن بود تا داني كه آنچه تو در من ناخوش مي داري، من نيز در تو ناخوش مي دارم!

                                                                                        ( كشكول شيخ بهائي )

 

آورده اند كه سعيد ابن مسجح كه يكي از قديم ترين خنياگران عرب در روزگار معاويه بود، آواز هاي خود را از روي آهنگ هاي ايراني مي ساخت.

                                                                                       ( دكتر باستاني پاريزي)

 

نوشته اند: سعيد ابن مسجح بر گروهي از ايرانيان كه در كعبه به كار گل مشغول بودند گذشت. آوازهايي كه آنها در هنگام كار بدان ترنم مي كردند، شنيد و چيزهايي  بدان شيوه به تازي (عربي) ساخت كه نزد تازيان بس مطبوع و دلپذير افتاد.

 

سپاه ابومسلم همه جامه سياه بر تن داشتند و چوبدستي سياه به دست گرفته بودند كه كافركوب مي گفتند . بر خران خويش بانگ زده و آنرا مروان (نام خليفه) خطاب مي كردند.

 

اامير عرب كه سمرقند را در محاصره داشت، مردان بسياري را در صندوق پنهان كرد و به بزرگ سمرقند پيغام داد كه من از اينجا خواهم رفت اما پاره اي اموال دارم كه بردن آن صلاح نيست، آنها را به امانت! نزد تو مي گذارم. دهقان ( بزرگ)  سمرقند قبول كرد. چون شب آمد و شهر خلوت شد، مردان از صندوق بيرون آمده و دروازه بانان را بكشتند و دروازه بگشودند و سمرقند فتح شد.

آورده اند كه مقنع ( پيامبر نقابدار ) با استفاده از كتاب پيشينيان، جسمي ساخته بود به شكل ماه كه از چاه بر مي آمد مقداري ارتفاع گرفته و دوباره به چاه فرو مي رفت.

 

شيخ عبداله انصاري كتابهاي حكيم ( طبيب) را سوزانيد تا روزي كه بيمار شد و اطباء از علاجش نااميد شدند. نمونه ي ادرار او را براي حكيم فرستادند، گفت:« 4 مثقال پوست پسته با 4 مثقال شكر بكوبند و بخورد تا خوب شود اما بگوئيد علم ببايد آموخت و كتاب نبايد سوخت!».

 

تجارت و كشورداري

يعقوب ليث يكي از عياران است كه با خريد شترها و خران صفاري، اقتصاد و بازرگاني شرق ايران را در دست گرفت و سلسله ي صفاريان را بنا نهاد.

 

بهرام گور، يزد را به فرزند كوچك خود يزدگرد سپرد و او سه سرهنگ داشت: بيدار، عقدار و مي بدار. بيدار آبادي «بيده» را ساخت، عقدار آبادي «عقدا» و مي بدار قصبه ي «ميبد» را آبادان كرد.

 

شاه شجاع نوشت:

              اگر چه دل به كسي داد، جان ماست هنوز             به جان او كه دلم بر سر وفاست هنوز

شاه محمود جواب داد:

            خيانت از طرف آن شكسته پيمان است                  وگرنه از طرف ما همان صفاست هنوز      

 

 

انوشيروان بفرمود تا ريسماني بافته و زنگ ها از آن آويختند و آن را در نزديك عمارت خويش گذارد تا هر مظلومي، دست به آن زند، خسرو به دادش برسد. روزي خري به آنجا رسيد و خود به آن ماليد. آواز زنگ به گوش نوشيروان رسيد، برجست و به بام آمد و خر را ديد. گفتند: خر آسياباني ست، از كار افتاده و از خانه بيرون رانده. دستور داد تا آسيابان خر را به خانه برد و منادي گفت: هر كه حيواني را در جواني به كار داشته باشد، در پيري از در نراند و ضايع نگذارد.

 

از تمام افسانه هاي شيرين و كهن … ديگر هيچ بخاطرم نيست، از هارون خليفه با جعفر برمكي و از شاه عباس با جامه درويشان، جز يك خاطره مبهم در ذهن من نمانده است اما آنچه در داستانهاي كهن از رستم در خاطرم نقش شده، از ياد نمي رود.زيرا رستم زائيده خيال قصه گوي عادي، دايه پير، نيست.

                                                                                                                   ( دكتر زرين كوب)

درآن شب …. كه دختر شاه سمنگان به بالين وي فراز مي آيد و با آن ناز و شرم آميخته با شهوت و تمنا مي خواهد خود را در آغوش اين مهمان نامجوي بيفكند. كدام دلي جز دل رستم است كه به لرزه در نيايد و تسليم شهوت و پستي نگردد.

                                                                                                ( دكتر زرين كوب)

 

پهلوانان شاهنامه هر كدام به نيروي خويش مي كوشند و جز دل و بازوي خود يار و حصاري ندارند، اما در ايلياد هومر چنين نيست. پهلوانان هر كدام به يكي از خدايان تكيه دارند و شكست و پيروزي آنها به نيروي خدايان وابسته است.

                                                                                           ( دكتر زرين كوب)

 

گويند يكي از آشنايان براي سنائي كفشي خريد و با اصرار پايش كرد. روز ديگر سنائي را كه در راه ديد سلام كرد.شاعر كفش از پاي بيرون آورد و به او باز داد. پرسيدند چرا كفش را باز دادي؟ گفت: سلام امروز نه چون سلام روزهاي پيش بود.

                                                                                          ( دكتر زرين كوب)

 

خسرو و شيرين، داستان عشق پر ماجراي خسرو شاهزاده ايران است با شيرين برادرزاده ي بانوي ارمن…. كه بعد از يك سلسله ماجرا بهم مي رسند. نه دلربائيهاي مريم و شكر، خسرو را از عشق شيرين باز مي دارد نه درد و نياز فرهاد كوهكن، شيرين را كه دلش به مهر خسرو بسته است به دام وسوسه مي اندازد. پايان غم انگيز سرنوشت دو دلداده سوز و دردي دارد … چاشني عشق بي فرجام است.

                                                                                        ( دكتر زرين كوب)

 

در كشتار عام نيشابور، عطار به دست مغولي اسير شد. در راه مريدي از مغول خواست تا در مقابل چندين نقره او را ببخشد، شيخ به مغول گفت: بهاي من اين نيست. مغول نپذيرفت. يكي از آشنايان از مغول خواست تا زر بگيرد و شيخ را آزاد كند، شيخ گفت: بهاي من اين نيست. رفتند تا روستائي را با خر خويش ديدند. روستائي شيخ را شناخت، به مغول گفت: او ر ا رها كن. مغول پرسيد: در ازاي آن چه خواهد داد. روستايي گفت: يك توبره كاه. اينجا شيخ رو به مغول كرد: بفروش كه بهاي من اين است. مغول برآشفت و دردم شيخ را هلاك كرد.                             ( دكتر زرين كوب)

 

روز احرام بود. نماينده شاه طهماسب (معصوم بيك) و حاجيان ابراني در لباس احرام مشغول اجراي فرائض بودند. به او گفتند كه اعراب عثماني براي كشتار شما مي آيند، به حاكم عثمانب پناهنده شويد، گفت: «براي چند روز حيات فاني به دشمن پناه نمي برم و نام ايران را خوار و زبون نمي كنم، اينجا خانه ي خداست و صاحبخانه براي پناه دادن شايسته تر است و به فيض شهادت برسم بهتر است». مامورين عثماني (تركيه) و اعراب، نقشه ي خود را انجام دادند و تمام ايرانيان كشته شدند.

                                                                                                    (ده قزلباش اثر استاد حسين مسرور)

 

ايراني هر جا مي رفت اسب خود را از نظر دور نمي داشت. آنرا مانند وجود خود عزيز مي داشت. شاه به رعيت اسب مي بخشيد و رعيت به شاه اسب پيشكش مي كرد.

                                                                                                     ( ده قزلباش اثر استاد حسين مسرور)

 

شاه عباس كبير، تمام املاك و اموال ايجاد كرده ي خود را يكروز معين وقف چهارده معصوم كرد و تحويل ميرزاي صدر داد و گفت: « اين انگشتر هم كه در دست من است وقف است و به ملت تعلق دارد».

                                                                                                     (ده قزلباش اثر استاد حسين مسرور)

 

وزير سلطان عثماني گفت:« … از گرجي ها هيچگونه توقعي نداشته باشيم، گرجي ها دوست ايرانيان هستند… آنها خود را با ايرانيان در خون و نژاد شريك مي دانند… مي گويند: شاهان صفوي با شير مادران گرجي بزرگ شده اند. سلطان مراد عثماني گفت:« خيره تر از اين كردها، گرجي ها هستند….

                                                                                                     (ده قزلباش اثر استاد حسين مسرور)

 

ملكه ي ايران در كنار وليعهد نشسته بود و وزير اعظم سخن مي گفت: «   .. خيانت پادشاه استامبول و ورود مصطفي پاشا به گرجستان و شروان و قره باغ (اسامي واقعي و تاريخي جمهوري آذربايجان!) براي محاصره شهرهاي ما …. از پس، هر سنگي، پلنگي و در هر بوته ي خاري، شيري خفته است. اين لقمه گلوگير آنهاست.»

                                                                                                    (ده قزلباش اثر استاد حسين مسرور)

نکتـه ی خـوانـدنـی

لبخند، عالیترین دارو برای کمبود اعتماد به نفس است! لبخند بزنید!!
جادوی فکر بزرگ/ شوارتز

پراکندگی بازدید کنندگان

آلمان، انگلیس، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، دانمارک، هلند، امارات، عربستان، برزیل، آمریکا، روسیه، ژاپن، پاکستان، اندونزی، مالزی، افغانستان، سوئد، ایرلند، ترکیه، کانادا، مصر، ویتنام، استرالیا، اتریش، لهستان، فنلاند، سوئیس، اوکراین، لوکزامبورگ، بحرین، هند، بلژیک، چین، کره جنوبی، یونان، آرژانتین، آفریقای جنوبی، مکزیک، شیلی، کلمبیا، سنگال، تاجیکستان و ...